حق تعیین سرنوشت یک قاعده آمره در جامعه حقوقی دنیاست که بیانگر یکی از حداقل های موجود در مسایل حقوق بشری است

چگونه جامعه جهانی این حق را برای مردم بحرین که مخالف الحاق به عربستان هستند نادیده میگیرد؟